RHEİNLAND-PFALZ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ MAİNZ

Tüzük:

GENEL KONULAR

§ 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Rheinland-Pfalz Atatürkçü Düşünce Derneği e.V. in Mainz (RPADD-MAİNZ)” olup Alman dernekler yasası uyarınca dernekler kütüğüne yazdırılmıştır. Derneğin merkezi Mainz şehrindedir.

Derneğin mali yılı takvim yılıdır.


§ 2 DERNEĞİN KAMU YARARI GÜTMESİ

Dernek yalnızca ve doğrudan doğruya Federal Alman Harçlar Yönetmeliği ve Gelir Vergisi Yasası’nda tanımlandığı anlamda kamu yararı güder. Uluslararası düşünüşü, kültürün her alanında hoşgörüyü ve halkları yakınlaştırma düşüncesini desteklemeyi amaçlar.

Derneğin tüm gelirleri yalnızca tüzükte öngörülen amaçlar için kullanılır. Üyeler dernek varlığından kazanç sağlayamazlar; üyelikleri feshedildiğinde ya da dernek kapatıldığında, dernek varlığından bir hak talep edemezler.

Dernek kişisel çıkar gözetmeksizin çalışır, kâr amacı gütmez. Her türlü ticari etkinliği yasaklar.

Dernek, etkinliklerini partiler üstü olarak yürütür.


§ 3 DERNEĞİN AMAÇLARI

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün yapıtlarını, devrimlerini ve düşüncelerini tanıtmaya yarayan kültürel, toplumsal ve bilimsel etkinlikler yapmak,
2. Laik Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki asılsız ya da önyargılı medya yayınlarına karşı etkili yasal çalışmalar yürütmek, gerektiğinde yasal yanıt hakkını kullanmak,
3. Atatürkçü düşünceyi benimsemiş kişilerin karşılıklı dayanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak,
4. Türkler’in Alman toplumuna uyum sağlamalarını desteklemek, Türk-Alman dostluğunu derinleştirmek,
5. Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası’nın ilk maddesi uyarınca gençliğin eğitim ve öğrenimini destekleyici çalışmalar yürütmek.


§ 4 YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARIN AYRINTILARI

Dernek, § 2 ile 3’te belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, şu çalışmaları yapar:

1. Dernek Atatürk’ün yapıt ve devrimlerine ilişkin toplantı, seminer, konferans ve sergiler düzenler. Bu alanda basın-yayın kuruluşlarının katkılarından yararlanır.
2. İlgililere, Türk sanat, gelenek ve kültürünü tanıma olanağı sunar.
3. Türk yurttaşlarının uluslararası insan haklarınca öngörülen anlamda insanca bir yaşam sürdürebilmeleri bağlamında etkin olmaya çalışır.
4. Türk yurttaşlarının okul çağındaki çocukları ve gençleri için Türk kültürü ile bağlantılarını koruma ve sürdürebilme olanakları yaratır.
5. Dernek benzer amaçlar güden başka dernek ve kurumlarla işbirliği yapar.


ÜYELİK

§ 5 ÜYELİK

Üyelik koşulları:
1. Dernek asıl üyelerden oluşur, onursal üye kabul edebilir.
2. Asıl üyelik koşulları şunlardır:

a) 18 yaşını doldurmak,
b) Atatürkçü düşünceyi benimsemek,
c) Laikliğe ve demokrasiye inanmak,
d) Türkiye Cumhuriyeti ve ulusunun birliğini, Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü onamak.

3. Bu maddenin 2. fıkrasının a) bendindeki koşulu yerine getiremeyenler, Yönetim Kurulunca genel ya da özel olarak belirlenen etkinliklere katılabilirler.
4. Atatürkçü düşünceye hizmet etmiş ya da eden kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı uyarınca onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.


§ 6 DERNEĞE ÜYELİK

1. Beşinci maddenin ikinci fıkrasında dile getirilen koşullara uyan kişiler her zaman üyelik için başvurabilirler. Üyelik başvurusu için başvuran kişinin dernek tüzüğünü bildiğini onaylaması ve başvuru formunu doldurması gerekir.
Başvuru yapanın üyeliğe kabulüne Yönetim Kurulu karar verir. Karar salt çoğunlukla alınır.
2. Üyelik başvurusu olumsuz yanıtlanırsa, başvuran kişi olağan Genel Kurulda buna itiraz edebilir. Üyeliğin kabulü ya da reddi üzerine Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunca alınan karar kesindir. Bu karar dernek organlarının seçiminden önce alınmak zorundadır.
3. Olağan Genel Kurul toplantısına iki hafta kala yapılan üyelik başvuruları bekletilir ve üyelik kararı Genel Kurulca seçilen yeni Yönetim Kurulu tarafından verilir.


§ 7 ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1. Bütün üyeler bu tüzüğün 2, 3 ve 4. maddesinde anılan yükümlülükleri gerçekleştirmek için çaba göstermelidirler.
2. Her üye üyelik ödentisi verir. Ödenti tutarı Genel Kurulda salt çoğunlukça belirlenir.


§ 8 ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelikten ayrılma her zaman serbesttir. Üyenin yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna ulaştığında, üyelik sona erer.


§ 9 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Üyeler aşağıda belirtilen gerekçelerden dolayı üyelikten çıkarılabilirler:

a) Dernek tüzüğüne aykırı eylem,
b) Laiklik karşıtı sözler,
c) Derneğe zararlı davranış,
d) Dernek içinde ticari alışveriş,
e) İki kez yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisinin altı aydan fazla gecikmesi.

2. Dernek üyeliğinden çıkarılma Yönetim Kurulunun yazılı başvurusu üzerine Disiplin Kurulunca karara bağlanır.
3. Disiplin Kurulu’nun kararına Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu tarafından alınan karar kesindir. Bu karara yasal itiraz hakkı açıktır.


DERNEĞİN ORGANLARI

§ 10 ORGANLAR

1. Dernek şu organlardan oluşur:

a)Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Disiplin Kurulu.

2. Dernek gerekirse başka organlarda oluşturabilir, ancak bu organlara Genel Kurulun ya da Denetleme Kurulunun görevleri, tamamen veya kısmen de olsa devredilemez.


§ 11 OLAĞAN GENEL KURUL

1. Genel Kurul, derneğin asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin en üst organıdır. Bu kurul her 2 yılda bir kez toplanır ve her üyenin bir oy hakkı olup, genel kurula çok özel sebeplerden dolayı katılamayacağı takdirde bir ADD üyesine vekalet verebilir. Bir ADD üyesi sadece bir kişiyi temsilen oy hakkı kullanabilir. Üyelik ödentisini geciktirmiş üyelerin oy hakkı, ödentiler ödenene dek, askıya alınır.
2. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca belirlenen toplantı tarihinden en az iki hafta önce toplantı günü ve yerini bütün üyelere yazılı olarak bildirmesiyle yapılır. Hazır bulunan üye sayısı toplam üye sayısının yarısından az ise, bir saat bekleme süresi dolunca, Genel Kurul hazır bulunan üyelerle yapılır. Bu kural çağrıda özellikle belirtilir.

3. Genel Kurul

a)Divan Başkanı,
b) Divan Başkan Yardımcısı

c) ve 2 Tutanakçı seçer.

Divan Başkanı seçilene dek, dernek başkanı bu görevi üstlenir.

4. Genel Kurulun karar alabilecek çoğunluğu sağladığı saptandıktan sonra, üyelere gündem maddelerine ilişkin söz hakkı verilir. Gündemde olası bir değişiklik 11. maddenin 5. fıkrasına göre yapılabilir.
5. Genel Kurulda karar alabilmek için, salt çoğunluk yeterlidir. Tüzük değişikliği ancak üçte bir çoğunluğun önerisi üzerine, üçte iki çoğunluğun kararıyla gerçekleştirilebilir.
6. Seçim açık oylamayla yapılır. Gizli oy ve açık sayım yöntemi hazır bulunan üyelerin yüzde beşinin önerisiyle uygulanabilir.
7. Genel Kurulun kararları tutanakçılarca hiçbir sözcüğüne dokunmaksızın protokole geçirilmeli; tutanakçılar, Divan Başkanı ve yardımcısı tarafından imzalanmalıdır. Tutanaklar dernekte korunur.
8. Dernek organlarından ayrılan üyeler, yapılacak seçimlerle yenilenir.


§ 12 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Derneğin çıkarları gerekli kılarsa, olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılabilir. Bunun için, Yönetim Kurulunun salt çoğunluk kararı yeterlidir. Ayrıca üyelerin üçte biri Yönetim Kuruluna gerekçeli başvuruda bulunursa, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu bu durumda üyeleri olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırmakla yükümlüdür.


§ 13 GENEL KURULUN YETKİLERİ

Genel Kurul, yasa uyarınca üstlendiği yükümlülüklerin yanı sıra, şu alanlarda da yetkilidir:

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Tüzük değişikliği,

c) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetleme Kurulunun mali raporunun incelenmesi ve bu kurulların aklanması,

d) Yönetim Kurulunca gelecek mali yıl için hazırlanmış bütçenin karara bağlanması,

e) Dernek için taşınır ve taşınmaz malların alım satımı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması,

f) Derneğin bir çatı örgütüne girmesinin ya da bir çatı örgütünden ayrılmasının karara bağlanması,

g) Derneğin feshi.


§ 14 YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

1. Yönetim Kurulu 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur; üyeler Genel Kurulca iki yıllığına seçilir. Seçimde gizli oy kullanılır, sayım açık yapılır. Bir asıl üye görevi bıraktığında, Genel Kurulda en çok oyu almış yedek üye onun yerine geçer. Yeniden seçilmek olanaklıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1. Derneği yönetmek,
2. Dernek gelir ve giderlerini denetlemek,
3. Derneğin gelecek mali yıl için bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
4. Dernek yasası ve derneğin tüzüğü uyarınca öngörülen, ayrıca Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yüklenen görevleri yapmak,
5. Çalışma grupları oluşturmak.
6. Federal Almanya Medeni Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca başkan, başkan yardımcısı ve yazman Yönetim Kurulunu oluşturur, bu üyeler derneği tek başına temsil edebilirler. Başkan yardımcısı dernek içinde yalnızca başkanın yokluğunda, yazman ise yalnızca başkan ve başkan yardımcısının yokluğunda derneği temsil görevini üstlenir.


§ 15 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

1. Yönetim Kurulunun üyeleri ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçerler, Yönetim Kurulunun öbür asıl üyeleri kurullarda ve çalışma gruplarında görev alırlar. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı yarıdan bir fazla kurul üyesinin toplantıya katılması ile sağlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir, alınan kararların karar defterine yazılıp imzalanmasından tek başına sorumludur. Kararların ilgili Yönetim Kurulu üyelerince, kurullarca ya da çalışma gruplarınca uygulanmasını sağlar. Ayrıca başkan yardımcısı, yazman, sayman ve öbür Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki iletişimi sağlar.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanını yokluğunda temsil eder. Kurulların çalışmaları ve eşgüdümünden sorumludur. Bundan başka şu görevleri yerine getirir:

1. Çalışma kurullarının öneri ve raporlarını değerlendirir, bunları Yönetim Kurulu Başkanına sunar.
2. Yönetim Kurulu kararlarını yetkili kurul ve kişilere iletir, kararların uygulanmasını sağlar.
3. Tek tek kurulların öneri, dilek ve başvurularını dikkate alır ve yetkili yerlere iletir.
4. Dernek varlığını denetler; satın alım, yer kiralama ve bağışla iligili çalışmaları sonuçlandırır.

Dernek Yazmanı Yönetim Kurulu Başkanının sorumluluğunda ve Yönetim Kurulunun yönerge ve kararları doğrultusunda dernek işlerini yürütür.

Yazmanın görevleri şunlardır:

1. Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine gündemi belirler, karar defterini tutar, alınan kararları deftere yazar, hazır bulunanlara imzalatır.
2. Kişilerle, dernek dışındaki kuruluş ve kurumlarla yazışma işlerini yürütür.
3. Yasalarca öngörülen defterleri tutar ve saklar.
4. Gerektiğinde saymanla ortaklaşa çalışır.

Sayman derneğin para ve hesap işlerinden sorumludur. Bu işlerle ilgili kayıt ve defterleri tutar, belgeleri saklar, fatura ve banka belgelerini Yönetim Kurulu Başkanı ile, onun yokluğunda, başkan yardımcısı ile birlikte imzalar. Derneğin bütçe ve bilançosunu hazırlar. Ayrıca derneğin gelir ve giderlerini denetler, üyelik ödentilerinin zamanında toplanmasını, faturaların gecikmeden ödenmesini sağlar.

1. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Kararlar salt çoğunluk tarafından alınır. Oylar eşit çıkarsa, başkanın oyu çift oy sayılır.
2. Kararlar tarih ve numara sırasına göre karar defterine düzenli yazılmalı, Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmalıdır. Bu olmazsa, alınan kararlar bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında gündemin ilk maddesi yapılmalı, okunmalı, anlamına uygun olarak karar defterine yazılmalı ve Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmalıdır. Kararlar imzalandıktan sonra yasal geçerlik kazanır.
3. Yapılan toplantılara üç kez üst üste ve özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulundan çıkmış sayılır. Bu ya da başka bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılan üyelerin, yerini Genel Kurulda en çok oyu almış yedek üyeler alır. Genel Kurulda eşit oy almış yedek üyeler arasında dernek üyeliği en eski olan üye boşalan yeri doldurur. Üyelik süresi eşit olduğunda, bu üyeler arasında kura çekilir.
4. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalan yerler yedek üyelerce doldurulmuş olmasına karşın, yarının altına düşerse, Yönetim Kurulu, yeniden seçim yapmak üzere, bir ay içinde Genel Kurulu toplar.
5. Eski Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri süresince kendilerine verilen bütün belgeleri bir hafta içinde yeni Yönetim Kuruluna ya da başkanına vermekle yükümlüdür.


§ 16 DENETLEME KURULU

1. Genel Kurul, Denetleme Kurulu üyeliklerine 3 asıl ve 1 yedek  üye seçer. Bu kurul genel kurulu izleyen üç gün içinde toplanarak başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.


1. Denetleme Kurulu bağımsız çalışır. Derneğin kasa durumunu, üye kayıt defterini, üyelik ödentilerini ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler.
2. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca yapılmış bir yanlış saptadığında, Yönetim Kurulunu uyarırlar. Mali yıl boyunca saptanan bütün hatalar, ayrıca başka dikkate değer olaylar hakkında Genel Kurula bir rapor sunar.
3. Deneleme Kurulu oybirliğiyle aldığı bir kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan talep edebilir. Yönetim Kurulu bu istemi yerine getirmezse, Denetleme Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir.


§ 17 ONUR ve DİSİPLİN KURULU

1. Genel Kurul, Onur ve Disiplin Kurulu üyeliklerine 3 asıl 1 yedek üye seçer. Bu kurul genel kurulu izleyen üç gün içinde toplanarak başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.
2. Yönetim Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu’nun doğal (asıl) üyesidir.
3. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun üyelere ilişkin yazılı

şikâyetlerini karara bağlar.

1. Disiplin Kurulu, 3. fıkrada anılan dernek üyelerinin savunmalarını hem yazılı hem de sözlü yapmalarını rica eder. Sorunu tarafsız inceler, ardından bir karar verir. Şu kararları alabilir:

a) Aklama,

b) Uyarma,

c) Dernekten geçici olarak ihraç,

d) Dernekten kesin ihraç.

1. Disiplin Kurulu aldığı kararı üyeye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Karar metni ve ilgili belgeler Disiplin Kurulu dosyasında saklanır.
2. Disiplin Kurulunca hakkında karar verilen üye, yapılacak ilk genel kurulda itiraz etme hakkına sahiptir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Yasal itiraz hakkı açıktır.


§ 18 EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KURULU

Bu kurul Atatürk, Türk tarihi, kültürü, dili, sanat ve müziği konusunda yeterli deneyime sahip kişilerden oluşur. Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında, Yönetim Kurulunca hazırlanan konulara ilişkin çalışmaları yürütür. Kurul üyeleri ve sayısı Yönetim Kurulunca belirlenir.


§ 19 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KURULU

Bu kurul, dernek amacını gerçekleştirmek üzere görev üstlenebilecek dernek üyelerinden oluşturulur. Kurul üyelerini Yönetim Kurulu belirler. Bu üyeler derneğin ilke ve amaçları doğrultusunda basın ve halkla ilişkileri yürütürler.

§. 20 DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu çeşitli alanlarda uzman üyelerden oluşur. Üyeler ve üye sayısı Yönetim Kurulunca belirlenir. Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş gündem maddelerini görüşmek amacıyla toplanır. Yönetim Kurulu ile ortaklaşa saptanacak konulara ilişkin getirdikleri önerileri Yönetim Kuruluna sunar. Gerekirse, Yönetim Kurulu yeni ve ek çalışma grupları oluşturabilir.


§ 21 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

1. Üyelik ödentileri,
2. Bağışlar, yasal yardımlar,
3. Sosyal ve kültürel çalışmalardan sağlanan gelirler.


§ 22 DERNEĞİN FESHİ

1. Dernek ancak Genel Kurul kararıyla feshedilebilir; bunun için dörtte üç çoğunluk gereklidir.
2. Derneğin feshi, dağılması ya da amaçlarının ortadan kalkması durumunda derneğin mal varlığı, üyelerce ödenmiş sermaye paylarını ve üyelerin derneğe katkıda bulundukları eşyaların genel değerini aşıyorsa, uluslararası düşünüş, kültürün her alanında hoşgörü ve halkların yakınlaşması amacına hizmet etmek üzere, tüzel bir kişi ya da kamu yararı güden bir kuruluşa bırakılır. Derneğin mal varlığının nerede kullanılacağına ilişkin karar, ancak maliye dairesinin onayından sonra alınabilir.


§ 23 TÜZÜK BOŞLUKLARI

Dernek tüzüğünde belirtilmeyen durumlar için Alman Dernekler Yasası’nca belirlenmiş hükümler geçerlidir.


Mainz, 18.03.1997
Mainz, 2011 ( 20.03.2011 tarihinde Genel Kurul’da kabul edilen değişikliklerle güncellenmiştir)